Bedrijfsovername- en bedrijfsoverdracht

Valor corporate finance is de regisseur bij de overdracht van ondernemingen. Met onze jarenlange ervaring en deskundigheid als registeraccountant en registervaluator zijn wij de aangewezen partij voor het begeleiden van overnametrajecten in het midden- en kleinbedrijf.

Valor begeleidt de gehele transactie van het zoeken van een potentiele koper tot en met het afsluiten van de koopovereenkomst c.q. share purchase agreement (SPA).

 

Fasen gedurende bedrijfsovername

De verschillende fasen van het koop- en verkoopproces kunnen als volgt worden samengevat:

Formuleren van de doelstellingen

Beoordelen juridische en fiscale structuur

Waardebepaling onderneming

Opstellen informatiememorandum en teaser

Selecteren en benaderen overnamekandidaten

Voeren van besprekingen met kandidaat kopers

Letter of Intend

Due Diligence onderzoek

Opstellen definitieve contracten

Afronding transactie (closing)

Beoordelen juridische en fiscale structuur

Van groot belang voor een geslaagde transactie is dat de juridische structuur van de te verkopen onderneming klaar is voor de verkoop. Bevinden de te verkopen activiteiten zich in de juiste vennootschap. Welke vennootschappen vormen het object van de koop of verkoop.

 

Bepalen van de vraagprijs of koopprijs

Om een vraagprijs te bepalen of te kunnen beoordelen is een waardering van de onderneming noodzakelijk. Deze waardebepaling heeft u als koper vaak ook nodig voor de financiering. Onze registervaluators weten welke waarderingsmethoden moeten worden toegepast en kunnen vaststellen wat de valuedrivers van een onderneming zijn. Van groot belang is dat een juiste inschatting wordt gemaakt van de toekomstige kasstromen. Dat is bij uitstek het vakgebied van de register valuator

 

Informatiememorandum

Bij een bedrijfsovername is het gebruikelijk dat de verkoper een verkoopmemorandum opstelt, waarin hij aangeeft wat hij aanbiedt en wat de vraagprijs is. Op basis van dit memorandum kunnen geïnteresseerde partijen een eerste globale indruk krijgen van de onderneming.

 

Intentieovereenkomst

De intentieovereenkomst is een cruciaal onderdeel van het overnametraject maar wordt vaak onderschat. In de intentieovereenkomst wordt meestal vastgelegd tegen welke prijs en onder welke voorwaarden de overname plaats vindt. Ook wordt opgenomen welke gevolgen het Due Diligence Onderzoek heeft voor het la dan niet doorgaan van de overname of voor de koopprijs. Vrijwel altijd wordt in de Letter of Intend een financieringsvoorbehoud opgenomen.

Na het tekenen van de intentieovereenkomst kunnen partijen niet zomaar meer afzien van de koop en verkoop zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Wij kennen de valkuilen en samen met onze of uw jurist stellen wij een adequate overeenkomst op, waarbij u weet waar u aan toe bent.

 

Due diligence onderzoek

Bij de overname van een onderneming heeft de verkoper de plicht u alle noodzakelijke informatie te verstrekken, die u redelijkerwijs nodig hebt om u een oordeel te kunnen vellen over de transactie. Maar de koper heeft ook een onderzoeksplicht. Daarom wordt vrijwel altijd een meer of minder uitgebreid due diligence onderzoek uitgevoerd. Onze registeraccountants hebben veel ervaring met het uitvoeren van Due Diligence onderzoeken. Zij weten waar de risico’s zitten en spitsen hun onderzoek daarop toe. In overleg met u kan op grond van onze risicoanalyse worden bepaald op welke aspecten (financieel, personeel, juridisch, fiscaal) de accountant zijn pijlen richt. Op deze wijze kan het onderzoek efficiënt worden uitgevoerd.

 

In elke fase van het proces staan wij u terzijde met onze specialisten, zoals registeraccountants, fiscalisten, waarderingsdeskundigen en financieringsspecialisten.

Valor corporate finance is de onafhankelijke en deskundige adviseur bij:

Meer weten over bedrijfswaarderingen en overdracht van ondernemingen? Neem dan contact op met René van de Graaf.